Aktywizacja dla młodych

Aktywizacja dla młodych

Oś priorytetowa I POWER, Działanie 1.2 Podziałanie 1.2.2
Numer identyfikacyjny: WND-POWR.01.02.02-02-0158/15

Projekt pt. ?Aktywizacja dla młodych? jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wartość projektu: 884 188,10 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 812 480,45 zł

Projekt ?Aktywizacja dla młodych? jest realizowany przez:

Lider projektu:
Fundacja Conceptus
ul. Forteczna 8/16
58-316 Wałbrzych

Partnerzy projektu:

Fundacja Spektra
ul. Wolności 37/8
58-350 Mieroszów

BMK S.C.
ul. Mińska 38
54-610 Wrocław


Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia (poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowo-edukacyjnej) 60 (34K i 26M) osób młodych w wieku 15-29 lat zamieszkujących na terenie powiatu wałbrzyskiego, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 30 UP.

Do kogo skierowany jest projekt?

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe na terenie powiatu wałbrzyskiego w wieku 15-29 lat bez pracy (w tym osoby niezarejestrowane w urzędach pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ? tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem grupy określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w Działaniu 1.3 / Poddziałaniu nr 1.3.1)

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 60 osób(40 bezrobotnych i 20 biernych zawodowo), w tym minimum:
-34 kobiety (56,6%),
-8 osób niepełnosprawnych (13,3%),
-5 osób długotrwale bezrobotnych (8,3%),
-24 osoby zamieszkujące ( w rozumieniu KC) tereny wiejskie (40%).

Zadania realizowane w ramach projektu:
1. Rekrutacja.
2. Wsparcie psychologiczno-doradcze.
3. Aktywizacja edukacyjno-zawodowa.
4. Działalność gospodarcza.
5. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Główne rezultaty:
Ukończenie interwencji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez 40 osób bezrobotnych oraz 20 osób biernych zawodowo.

Podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 30 UP (w tym: 20 UP w oparciu o wskaźnik efektywności zatrudnieniowej i utworzenie działalności gosp. przez co najmniej 10 UP).


W ramach projektu udzielane jest następujące wsparcie:

  1. INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE ? obejmujące identyfikację potrzeb uczestników projektu oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy) oraz poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej (w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych). W ramach doradztwa dla każdego uczestnika projektu stworzony zostanie IPD wyznaczający dalszą ścieżkę udziału w projekcie. Wsparcie przewidziane dla wszystkich uczestników projektu.
  2. INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE- zakres i wymiar wsparcia psychologicznego będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Wsparcie przewidziane dla wszystkich uczestników projektu.
  3. DORADCA KLIENTA ? wsparcie doradcy klienta przeznaczone jest dla wszystkich osób skierowanych na szkolenia zawodowe i staże (tj. 50 osób). Do zadań doradcy klienta będzie należała całościowa i stała opieka nad uczestnikami projektu oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, w tym m.in: nadzór nad realizacją i aktualizację IPD, organizacja i nadzór nad stażami i szkoleniami, kontakt z pracodawcami i szeroko rozumiana pomoc w znalezieniu zatrudnienia przez danego uczestnika projektu.
  4. SZKOLENIA ZAWODOWE ? zakres tematyczny szkoleń będzie dobierany indywidualnie  do uczestników projektu w zależności od ich potrzeb określonych w IPD. Szkolenia będą realizowane przez podwykonawców, a każde szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji. Wsparcie przewidziane dla  40 osób. Czas trwania szkolenia zależny od jego tematyki.
  5. STAŻE ? będą trwały 3 miesiące i będą organizowane bezpośrednio u pracodawców. Profil staży będzie zgodny z predyspozycjami danego uczestnika projektu i będzie wynikał z IPD. Staże będą realizowane zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Polskie i Europejskie Ramy Jakości Praktyk i Staży. Dla stażystów przewiduje się stypendium szkoleniowe w wysokości 120 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wsparcie przewidziane dla 26 osób.
  6. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ? w postaci wsparcia szkoleniowo-doradczego, dotacji na rozpoczęcie działalności oraz wsparcia pomostowego. Wsparcie przewidziane jest dla 10 osób. Szczegółowy opis zasad przyznawania przedmiotowego wsparcia znajduje się w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.