Asystent INTEGRACJI

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne

Numer i nazwa działania: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Projekt: „Asystent INTEGRACJI”

 

Lider Projektu:

Fundacja Spektra

Ul. Wolności 37/8

58-350 Mieroszów

 

Partner Projektu:

Przemysław Szamburski

Ul. Wyb. Korzeniowskiego 2/20

50-226 Wrocław

 

Okres realizacji:

Od 2018-10-01 do 2019-12-31

 

Całkowity koszt projektu: 978 770,00zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 929 590,00 zł